Comarch ERP Optima Kasa Bank

Comarch ERP Optima Kasa Bank

Comarch ERP Optima Kasa Bank

Cena detal:
219,00 zł
Ceny dyskontowe
Ilość:

Comarch ERP Optima Kasa Bank umożliwia bieżącą kontrolę wszelkich zagadnień związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. Pozwala na uzyskanie informacji na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, a także ponoszonych kosztów, czy też stanu bieżących należności i zobowiązań.

Moduł Comarch ERP Optima Kasa Bank zapewnia:

prowadzenie dowolnej ilości kas i rachunków
bankowych również w walutach obcych,
definiowanie dowolnych form płatności,
rozliczenia dokumentów w różnych walutach, przy
czym jeden z tych dokumentów musi być wystawiony w
PLN, a drugi w walucie obcej,
automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas
rozliczania dokumentów w walucie,
możliwość generowania dokumentów kompensat
seryjne rozliczenia dokumentów dla jednego lub wielu
podmiotów z Listy dokumentów nierozliczonych,
seryjne rozliczanie dokumentów z Preliminarza
płatności,
możliwość wystawiania not odsetkowych, ponagleń
zapłaty oraz potwierdzeń sald,
elektroniczną wymianę danych z bankiem zarówno
poprzez eksport przelewów do pliku jak również import
zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez
bank
możliwość wymiany danych z bankami poprzez
webserwisy
wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i
wydatków na poszczególne dni, zarówno tych już
wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń) –
Kalendarz.