Comarch ERP Optima Płace i Kadry

Comarch ERP Optima Płace i Kadry

Comarch ERP Optima Płace i Kadry

Cena detal:
1 560,00 zł
Ceny dyskontowe
Ilość:

Obsługa działu kadrowo - płacowego wymaga ciągłego śledzenia zmieniających się przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dzięki regularnym aktualizacjom, przygotowywanym przez ekspertów Comarch, uwzględniającym wszelkie te zmiany, moduł Płace i Kadry zapewnia błyskawiczną reakcję na zmieniające się wymogi.

Moduł Comarch ERP Optima Płace i Kadry umożliwia:
zaewidencjonowanie pracowników z możliwością
odnotowania przebiegu zatrudnienia, w firmie i poza nią
tworzenie struktury podległościowej, która ułatwia
zarządzanie kadrami w Comarch ERP Optima oraz
poprzez aplikację Comarch ERP e-Pracownik,
rozliczanie wypłat z uwzględnieniem nieobecności,
czasu pracy (zobacz film), dodatków , akordów,
import i eksport poprzez arkusz kalkulacyjny, m.in.:
aktualnych danych kadrowych, informacji o zawartych
umowach cywilnoprawnych, danych dotyczących planu
pracy, czasu przepracowanego oraz nieobecności
import danych kadrowych pracowników z Programu
Płatnik (na podstawie ZUS ZUA),
rozliczanie nieobecności z możliwością wydrukowania
podstaw obliczeniowych dla: urlopu, choroby,
ekwiwalentu za urlop,
kontrolę wykorzystania limitów nieobecności przez
pracownika, np. urlopu wypoczynkowego (w tym limitu
dla pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy
oraz pracownika uprawnionego do obniżonej normy
dobowej),
wybór metody odnotowywania czasu pracy
pracowników (w tym metoda uproszczona – wpisywanie
sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc),
ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy w
godzinach nocnych oraz nadliczbowych,
definiowanie niestandardowych składników wypłat,
nieobecności oraz limitów nieobecności,
tworzenie korekt do zaksięgowanych list płac, z
możliwością zachowania w programie wypłat naliczonych
w pierwotnej postaci
podział wynagrodzenia pracownika na wypłatę
gotówkową i/lub przelew na konto bankowe,
rozliczanie umów cywilno-prawnych, w tym
zawieranych z cudzoziemcami,
powiązanie dodatków i umów cywilnoprawnych z
listami płac, co umożliwia ich automatyczne naliczanie na
wybranych listach płac
naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z
obowiązującymi wzorami formularzy,
wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu
Deklaracje (zobacz film),
sporządzanie deklaracji dla PFRON (Wn-D wraz z
załącznikami) oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i
DEK-I-0,
sporządzanie wydruków pomocniczych do raportów
GUS,
tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy
zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla
pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi
załącznikami,
archiwizację wybranych formularzy kadrowych
archiwizację wypłat za wskazany okres
przesyłanie list płac z bazy kadrowo-płacowej do innej
bazy, w celu ich zaksięgowania.